• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "Macierz"
    KRS 0000023391

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” powstało, aby wspierać rodzinę w jej rozwoju i funkcjonowaniu. Wykorzystuje przy tym specjalistyczną wiedzę na temat natury psychofizycznej człowieka oraz profesjonalne wzorce rozwiązywania sytuacji kryzysowych i dysfunkcyjnych.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1. Oświaty, edukacji, wychowania wśród dzieci i młodzieży.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Propagowania pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.
4. Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
5. Rozwoju nauki w obszarze pedagogiki i psychologii.
6. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
7. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z uwzględnieniem ekonomicznych i prawnych aspektów ich funkcjonowania w Unii Europejskiej.
8. Integracji działań różnych środowisk społecznych w celu propagowania zdrowego rozwoju rodziny.
9. Wspierania integracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, w tym korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Aktywizacji zawodowej młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób do 25 roku życia, bezrobotnych do 6 miesięcy lub powyżej 6 miesięcy, chcących założyć własną działalność gospodarczą.
11. Kształtowania i wspieranie postaw obywatelskich poprzez edukację świadomych obywateli, promocję działań pro społecznych (wolontariatu, filantropii) i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Wymienione wyżej cele realizowane są między innymi poprzez prowadzenie od 2005 roku Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, która jest jedyną placówką na terenie miasta oferującą kompleksową pomoc rodzinie i poszczególnym jej członkom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.