• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Poznańskiej
    KRS 0000024372

Misja
1. Skupienie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich, pielęgnowania tradycji zawodu i zasad etyki zawodu.
2. Organizowanie pomocy naukowo - technicznej i samokształceniowej dla członków.
3. Utrzymywanie łączności absolwentów z Politechniką Poznańską i działalność dla jej dalszego rozwoju.
4. Organizowanie pomocy materialnej dla członków i rodzin po zmarłych członkach.

Prowadzone działania
1. Stała współpraca z władzami Uczelni i macierzystymi wydziałami.
2. Upowszechnianie informacji o działalności Uczelni i Wydziałów dotyczącej osiągnięć naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników Politechniki Poznańskiej, promocja tych osiągnięć.
3. Udział w organizowaniu sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich.
4. Wydawanie kwartalnika "Absolwent".
5. Organizowanie pomocy stypendialnej dla studentów.
6. Pomoc finansowa dla rodzin zmarłych absolwentów - członków Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.