• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron" w Ostrowcu Świętokrzyskim
    KRS 0000025407

Prowadzone działania
- pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier psychicznych;
- uaktywnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych ruchowo;
- pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego;
- organizowanie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
- nauka pokonywania barier architektonicznych;
- czynny udział w likwidacji barier architektonicznych;
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
- zorganizowanie zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
- organizowanie kursów umiejętności poruszania się na wózku inwalidzkim;
- propagowanie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską realizowaną przez zespół aktywności społecznej;
- zapewnianie informacji i prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie: ich podstawowych uprawnień i ulg, orzecznictwa rentowego i poza rentowego,
sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych, możliwości pracy, płacenia podatków, pomocy społecznej.
- wydawanie własnego informatora;
- organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia poprzez tworzenie i prowadzenie warsztatów grup środowiskowego wsparcia;
- inicjowanie i tworzenie grup samopomocowych dla rodzin niepełnosprawnych ruchowo;
- nawiązywanie współpracy z Wolontariuszami w tym organizowanie dla nich szkoleń;
- ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie niepełnosprawności ruchowej;
- budowanie wizerunku osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez kontakt z mediami, a w szczególności podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej, na ich potrzeby,
- umożliwienie im wypowiadania się w sprawach ich dotyczących oraz przedstawianie opinii publicznej ich osiągnięć życiowych, artystycznych i innych.
Atutu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.