• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini"
    KRS 0000029354

Misja:
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Kwiatonowice.
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach.
3. Zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji oświatowej i samorządowej dotyczącej szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
4. Zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
5. Działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
6. Promowanie oraz organizowanie wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach oświatowych.
2. Współpracę z organizacjami społecznymi o podobnym charakterze: - Fundacja ECCE HOMO w Warszawie, Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
3. Prowadzenie żłobka, przedszkola, szkoły.
4. Prowadzenie zajęć, szkoleń, kursów edukacyjnych, sportowych, rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
5. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych - Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną.
6. Realizacja programu "English Teaching", "Godzina Tysiąclecia" z dotacji PFDiM oraz innych projektów w tym edukacyjnych.
7. Otaczanie opieką i pomocą rodzin ubogich, niezaradnych życiowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.