• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst"
    KRS 0000033378

Misja
Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształceniu własnego rozwoju i odniesienie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Prowadzone działania
- "Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej".
- Klub Abstynenta "Ametyst" - osoby uzależnione - miasto i powiat skierniewicki.
- Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - ofiary przemocy, kryzysy rodzinne - miasto i powiat Skierniewice.
- Klub Młodzieżowy - miasto Skierniewice - dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.
- Reintegracja i resocjalizacja osób uzależnionych od alkoholu i długotrwale bezrobotnych - miasto Skierniewice.
- Bank Żywności - powiat i miasto Skierniewice - rodziny ubogie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.