• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski
    KRS 0000035130

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Świadczenie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, rekreacji i integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczenie potrzeb socjalnych.
2. Świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Podejmowanie działań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie działań w celu przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.