• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
    KRS 0000036699

Misja:
Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz wyzwolenie inicjatyw w kierunku rehabilitacji i szeroko pojętej integracji, jak również aktywizacji zawodowej oraz maksymalne usamodzielnienie się, które umożliwiłoby powrót do normalnego życia i kształtowania własnej przyszłości.

Prowadzone działania:
1. Cotygodniowe spotkania w hali sportowej gdzie prowadzone są zajęcia ogólno usprawniające, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, turnusy szkoleniowe, wycieczki, okolicznościowe spotkania, kontakty i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
2. Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących życia codziennego, informowanie o przysługujących uprawnieniach, wyszukiwanie i docieranie z informacją do osób zwłaszcza po urazach kręgosłupa.
3. Integracja ze społeczeństwem poprzez organizowanie festynów, turystyczno - nawigacyjnych rajdów samochodowych, aktywny udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, opracowanie i wdrożenie programu "Jasło bez barier".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.