• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Głubczycki Klub Abstynenta
    KRS 0000038973

Misja:
- Krzewienie trzeźwości i abstynencji jako warunku moralnego i materialnego dobra narodu.
- Niesienie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym, stworzenie im możliwości rehabilitacji i readaptacji społecznej, a także wspieranie ich rozwoju osobistego po zakończeniu procesu leczenia odwykowego.
- Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
- Przeciwdziałanie zjawiskom alkoholizmu, narkomanii i innym patologiom, szczególnie w obszarach zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania:
- Oddziaływanie na osoby nadużywające środki psychoaktywne poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, organizowanie imprez abstynenckich itp.
- Udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej.
- Działalność informacyjna, profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży - doraźnie.
- Współpraca z Kościołem oraz instytucjami i organizacjami działającymi na tym samym polu.
- Wsparcie oraz pomoc organizacyjna dla grup samopomocowych.
- Organizowanie zajęć edukacyjno - warsztatowych.
- Organizowanie imprez turystyczno - krajoznawczych dla członków klubu, sympatyków.
- Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.