• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Kolonia"
    KRS 0000039520

Cele stowarzyszenia:
- Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.
- Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
- Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
- Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
- Prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym młodzieżowych i dorosłych grup wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.