• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzicy
    KRS 0000039803

Misja:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Prowadzone działania:
1) Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej,
6) organizowanie sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.