• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych
    KRS 0000040813

Misja:
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dotyczy również działalności na rzecz członków Stowarzyszenia)
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich i współpracy między społeczeństwami międzynarodowymi
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promocja i organizacja wolontariatu
- działanie na rzecz pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wszelkim patologiom i negatywnym zjawiskom społecznym (alkoholizm, narkomania, itp)
- upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej w zakresie integracji z U.E., ochrony środowiska, stosunków pracy i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi zarejestrowany w ewidencji miasta Jaworzna Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr oraz zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim Instytut Doskonalenia Nauczycieli - (niepubliczne placówki szkoleniowe).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.