• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacji Międzynarodowej
    KRS 0000041253

Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez:
- wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji,
- wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej,
- wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej,
- zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości,
- udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
- przyznawanie nagród i stypendiów,
- organizowanie i finansowanie dwujęzycznej szkoły podstawowej, gimnazjum i innych szkół,
- prowadzenie szkoleń i kursów edukacyjnych,
- rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Fundacji,
- wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu nauczania,
- udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

FEM aktywnie uczestniczy w życiu Wrocławia i Dolnego Śląska. Współpracujemy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji europejskiej w kraju i za granicą. FEM współpracuje także z samorządem lokalnym i wojewódzkim realizując programy wspierające oświatę i budowanie tożsamości regionalnej.
FEM jest organem prowadzącym dla Dwujęzycznych Szkoły Podstawowej ATUT i Dwujęzycznego Gimnazjum ATUT oraz Wroclaw International School. Szkoła Podstawowa ATUT powstała w 1990 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa we Wrocławiu. Wroclaw International School powstała w 2002 jako pierwsza na Dolnym Sląsku szkoła międzynarodowa przeznaczona dla uczniów - obcokrajowców. W naszych szkołach realizujemy program kształcenia międzynarodowego International Baccalaureate Organization z Genewy oraz uczymy zgodnie z zaleceniami European Council of International Schools z Wielkiej Brytanii i Council of International Schools.
FEM we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęła w maju 2001 roku tworzenie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, którego jednym z elementów jest Program Stypendialny "zDolny Śląsk", największy program stypendialny w regionie i inne formy wsparcia uzdolnionej młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.