• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "Dromader"
    KRS 0000046696

Misja:
1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości.
2. Rozwijanie u członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zachowań.
3. Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego,
4. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływania swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywania środków psychotropowych i zmieniających nastrój.
5. Profilaktyka i praca z młodzieżą
6. Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego
7. Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa
8. Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej
9. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi powyżej
10. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach:
- Narodowego Programu,
- Wojewódzkiego Programu,
- Powiatowego Programu,
- Gminnego Programu.

Prowadzone działania:
Osoby uzależnione, współuzależnione, niezamożni, bezrobotni, osoby objęte opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warsztaty terapeutyczne, treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktyki uzależnień.
Organizowanie Dnia Dziecka, Choinki Noworocznej, wyjazdów integracyjno-terapeutycznych.
Organizacja działa w obrębie Gminy Miejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.