• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy
    KRS 0000046748

Misja
Służyć pomocą dla samorządów lokalnych w nawiązaniu i prowadzeniu współpracy międzynarodowej, w przygotowaniu kadr "europejskich" w promocji samorządów oraz w przygotowaniu jednostek terytorialnych województwa do absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych po wejściu polski do Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Dziania DE są podzieleni na krótko- i długoterminowe.
Do długoterminowych należą: przygotowanie kadr dla samorządów lokalnych (tzw. "oficerów europejskich"). Wzrost liczby samorządów zrzeszonych w DE etc. Obecnie swoją działalność DE skupia na pomocy samorządom lubelskim w zakresie przygotowania projektów i wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.