• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
    KRS 0000048046

Naszym celem jest działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w tym pomoc i opieka prawna, medyczno - rehabilitacyjna.

Szczególną troską otaczamy n/w grupy:
- ofiary wypadków komunikacyjnych a w szczególności dzieci
- ofiary wypadków losowych
- osoby niepełnosprawne
- osoby nieaktywne zawodowo , zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją
- ofiary przemocy ze strony przestępstw kryminalnych,

Realizujemy działania:
- edukacyjne na rożnych szczeblach kształcenia
- na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich
- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
- na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
- na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej
- na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich
- na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonymi w art. 4 ust. 1, pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Sposoby działania:
- ratowanie małych szkół wiejskich, likwidowanych ze względów ekonomicznych
- realizacja obowiązków organu prowadzącego w odniesieniu do uratowanych szkół wiejskich /publicznych i niepublicznych/ na Podlasiu, Mazowszu, Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie oraz w woj. opolskim
- organizacja i prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich
- prowadzenie dwóch niepublicznych, integracyjnych przedszkoli w Łomży, utworzonych w miejsce placówek zlikwidowanych przez miasto w 2003 roku ze względów ekonomicznych;/ status przedszkoli integracyjnych placówki posiadają od 2005 roku/
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, oraz Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne
- realizacja projektów międzynarodowych z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego
- promowanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej w kraju i za granicą
- bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.