• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
    KRS 0000049226

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, będących w ciężkiej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
- zapewnienie pieki medycznej i pielęgnacyjnej osobom chorym, niepełnosprawnym, wymagającym stałej opieki,
- udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodziom,
- działalność ukierunkowana na zapobieganie wypadkom komunikacyjnym, rozwijanie i propagowanie inicjatyw pomocy na rzecz poszkodowanych, wspieranie organizacyjnei rzeczowe osób i podmiotów, które podejmują takie działania.
/ Statut Stowarzyszenia - § 6 /

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:
- prowadzenie działalności medycznej i pielęgnacyjnej zapewniającej dzienną i całodobową opiekę poza szpitalem w prowadzonych zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych o charakterze stacjonarnym;
- odwiedzanie i opieka dla osób chorych, starych, samotnych, poza zakładami, w domach;
- usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki;
- usługi świadczone przez fizykoterapeutów, rehabilitantów oraz inne usługi paramedyczne;
- konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy internistów i lekarzy innych specjalności;
- usługi opieki społecznej z zakwaterowaniem;
- pozyskiwanie leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przekazywanie ich potrzebującym, wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
- pozyskiwanie funduszów z kraju i zagranicy, przyjmowanie zapisów i darowizn oraz nabywanie innych praw majątkowych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
- współdziałanie z pokrewnymi statutowo organizacjami na terenie kraju i za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej;
- popularyzowanie Patrona Stowarzyszenia - doktora Edmunda WOjtyły.
/ Statut Stowarzyszenia - § 7 pkt.1 /

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.