• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej
    KRS 0000049741

Stowarzyszenie od roku 2010 zajmuje się ciągłą poprawą warunków na Oddziale Opieki Paliatywnej (Hospicjum) oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy Namysłowskim Szpitalu, a w szczególności:
- wprowadzaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych,
- działaniem na rzecz poprawy warunków leczenia chorych,
- udziałem w rozszerzaniu opieki ambulatoryjnej nad chorymi,
- pomocą w organizowaniu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu,
- stwarzaniem możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
- działalnością popularyzatorską na rzecz celów Stowaryszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.