• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Nasz Dom
    KRS 0000050053

"Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów".

Towarzystwo NASZ DOM realizuje następujące zadania:
- propagowanie rodzinnej opieki zastępczej, nabór, szkolenie oraz kwalifikowanie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
- propagowanie i pomoc w tworzeniu rodzinnych domów dziecka (pomoc merytoryczna, finansowa i rzeczowa) oraz tworzeniu zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w tym rodzin specjalistycznych,
- przekształcanie dużych, internatowych domów dziecka w sieci małych mieszkań i domów dla dzieci przy użyciu autorskiej metody "indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną".
- prowadzenie własnych domów dla dzieci w Ustce, Słupsku, Mrągowie, Wrocławiu, Krakowie, Przemyślu.
- pomoc w restrukturyzacji domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia w zakresie tworzenia i realizacji indywidualnych planów pomocy dziecku i rodzinie, pracy z rodzinami naturalnymi, realizacji planów usamodzielnień, tworzenia kameralnych grup mieszkaniowych itp.

Prowadzone działania:
- szkolenia dla kandydatów do opieki zastępczej i adopcyjnej,
- szkolenia terenerów Programu PRIDE/Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja,
- szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem,
- szkolenia dla kadr merytorycznych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z zakresu metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną oraz metod przekształceń placówek (praca z przypadkiem, praca z rodziną, pozytywna dyscyplina, efektywna komunikacja, praca zespołowa, elementy metody społecznościowej itd.),
- pomoc merytoryczna i finansowa dla rodzinnych domów dziecka i reformujących się instytucji opiekuńczo-wychowawczych,
- akcje medialne na rzecz prorodzinnych form pomocy dzieciom,
- programy stypendialne dla dzieci z domów dziecka, pomoc indywidualna,
- akcje charytatywne ("Góra Grosza", "Pocztówka do Św. Mikołaja").

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.