• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000050153

Cele i zasady działania:
1) Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom.
2) Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działa w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3) Tworzy, promuje i chroni miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.
4) Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5) Stowarzyszenie zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
2) organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi środowiskami osób niepełnosprawnych oraz integrację tych środowisk z całym społeczeństwem,
3) organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
4) współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
5) upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania,
6) współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
7) propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,
8) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym turnusów integracyjnych i specjalistycznych,
9) organizowanie kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
10) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych: zawodów, szkoleń i obozów,
11) wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu wolnego,
12) oddziaływanie na rodziny patologiczne w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowo-finansowej,
13) podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin, w szczególności wiejskich, w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych,
14) podejmowanie działań w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w szczególności w środowiskach osób niepełnosprawnych, realizacja programów w zakresie zwalczania alkoholizmu, organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny profilaktyki i leczenia alkoholizmu,
15) prowadzenie różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholizmu: organizowanie czasu wolnego oraz kolonii i innych form wypoczynku, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży,
16) organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naciskiem na integrację społeczną,
17) podejmowanie działań na rzecz integracji pomiędzy społeczeństwami różnych państw poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych dziedzinach życia społecznego,
18) organizowanie wolontariatu w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
19) organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla osób niepełnosprawnych,
20) organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
21) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej służącej celom stowarzyszenia,
22) prowadzenie działalności poligraficznej,
23) prowadzenie doradztwa pracy, pośrednictwa w zatrudnieniu oraz szeroko pojętej informacji o miejscach pracy, tworzenie tych miejsc i wspieranie instytucji powołanych do tego celu,
24) organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów dla osób niepełnosprawnych jak i ich przyszłych pracodawców,
25) gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,
26) inicjowanie i występowanie z wnioskami do wszelkiej władzy, urzędów administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia, funduszy, organizacji o takie rozwiązania, które zapewnią normalne i specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w znacznym stopniu,
27) inicjowanie i występowanie z wnioskami do władzy wszystkich szczebli o uregulowania prawne w formie uchwał i przepisów, w zakresie niezbędnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
28) zapewnienie doradztwa i opieki prawnej ,
29) prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form i metod szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej,
30) prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prowadzone działania:
- Warsztat Terapii Zajęciowej
- Prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych
- Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych
- Prowadzenie Biura Karier dla Osób Niepełnosprawnych
- Grupy wolontariackie
- Szkolenia i kursy dla ON
- Wypożyczalnia Sprzętu rehabilitacyjnego
- Działalność kulturalna: Grupa Teatralna "TOT", pantomima, zespół muzyczny
- Działalność Sportowo-rekreacyjna: m.in. Koło PTTK, cykliczne "Biegi uliczne, integracyjne (w tym biegi wózkowiczów)...
- Praktyki i staże pedagogiczne i inne dla studentów
- Przygotowanie ON do zawodu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.