• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "Samarytanin"
    KRS 0000050939

Misja:
Cele Towarzystwa to uzupełnianie i wspomaganie w granicach prawem dozwolonych, służb pomocy społecznej działających z ramienia administracji rządowej lub samorządowej.
Wyszukiwanie rodzin i osób, którym należy udzielić pomocy, a które same nie zgłaszają się po pomoc, oraz w miarę potrzeb rozpoznanie tych przypadków.
Zorganizowanie bazy pomocy stałej i doraźnej (żywnościowej i rzeczowej).

Prowadzone działania:
Towarzystwo ”Samarytanin” prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej. Udziela pomocy żywnościowej i rzeczowej ludziom kierowanym z rejonowych przychodni przez pracowników socjalnych. Pomagamy innym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszającym się po pomoc. Prowadzimy walkę z biedą wśród mieszkańców Łodzi. Pomagamy przetrwać w najtrudniejszym okresie, gdy ludzie są bez pracy i nie mają za co żyć a ich rodziny głodują.

Osoby, którym pomagamy to:
-ludzie bezrobotni bez prawa do zasiłku,
-ludzie starsi,
-niepełnosprawni,
-matki samotnie wychowujące dzieci,
-rodziny wielodzietne.
Niektórzy są pod naszą opieką od lat. Towarzystwo nie działa zarobkowo, posiada małe fundusze własne. Wszystkie pieniądze zebrane z jakichkolwiek zbiórek przeznaczamy na zakup żywności dla naszych podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.