• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
    KRS 0000051170

Misja:
Głównym celem naszego działania jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w tym rehabilitacja.

Prowadzone działania:

Usługi indywidualne:
- prowadzenie systemu wideotlumacz.pl
-udzielanie pomocy w załatwianiu wszelkich spraw indywidualnych, urzędowych i osobistych;
-poradnictwo i działanie terapeutyczne podejmowane w celu rozwiązania bądź złagodzenia problemów życiowych inwalidów słuchu i ich rodzin;
-pomoc w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się pismem: wypełnianie dokumentów, pisanie podań, listów;
-pośrednictwo w kontaktach telefonicznych między osobą głuchą a słyszącą.

Usługi grupowe:
-prowadzenie zajęć rozwojowo-poznawczych;
-organizowanie imprez integracyjnych;
-szkolenie oświatowe;
-szkolenie zawodowe;
-organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych;
-organizowanie imprez rekreacyjnych;
-nauka języka migowego.

Usługi uzupełniające:
-organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
-szkolenia, wykłady, kursy z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa;
-zajęcia logopedyczne;
-terapia psychologiczna;
-prowadzenie kursów języka migowego dla pracowników urzędów, wolontariuszy;
-podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i interesów osób niesłyszących;
-dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych grupa AA
-imprezy okolicznościowe.

Głównym celem Związku jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla udzielenia im pomocy w sprawach życiowych. Każdego roku podejmujemy szereg działań na rzecz lepszego funkcjonowania w środowisku osób niesłyszących i głuchoniewidomych.

Usługi indywidualne prowadzone są przez cały rok. Każdego dnia (od poniedziałku do piątku) osoba niesłysząca uzyska u nas pomoc.
Usługi grupowe są również szeroko rozwinięte.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.