• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Siechnicach
    KRS 0000051245

Misja
Celem działania jest organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla inwalidów dzieci specjalnej troski, organizacja czasu wolnego tj. organizacja zabaw, spotkań, prelekcji, wycieczek, pomoc w kontaktach z administracją sądową, pomoc w wypełnianiu druków, pomoc rzeczowa pozyskiwana od sponsorów.

Prowadzone działania
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizacja wycieczek, spotkań integracyjnych, bieżące wspieranie rzeczowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.