• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Fizyczne
    KRS 0000051642

Celami PTF są:
1) upowszechnianie fizyki oraz nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej i popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
2) umacnianie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce, przemyśle i innych działach gospodarki,
3) reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie.

PTF realizuje swoje cele przez:
1) samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów i konferencji naukowych i dydaktycznych, szkół letnich, zimowych itp.,
2) wydawanie biuletynów, czasopism oraz wydawanie książek i broszur z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
3) utrzymywanie księgozbiorów, czytelni, wypożyczalni,
4) zakładanie i utrzymywanie pracowni naukowych, popieranie badań i nagradzanie ich autorów, przyznawanie i udzielanie stypendiów i zapomóg, popieranie i nagradzanie działalności dydaktycznej związanej z nauczaniem fizyki we wszystkich formach i różnych stopniach zaawansowania oraz udział w formowaniu programów nauczania fizyki,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć polskiej fizyki w międzynarodowych organizacjach naukowych,
6) zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli PTF,
7) tworzenie sekcji i powoływanie komisji do wykonywania określonych zadań,
8) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i zakładami przemysłowymi,
9) przedstawianie zasłużonych osób do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i społecznych za pracę naukową, dydaktyczną i społeczną oraz opiniowanie wniosków innych instytucji o odznaczenia lub nagrody,
10) udzielanie pomocy członkom w uczestnictwie w zjazdach i konferencjach naukowych,
11) popieranie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej przez młodych fizyków poprzez fundowanie stypendiów naukowych i dydaktycznych,
12) starania o należyte wykorzystanie fizyków polskich w różnych gałęziach gospodarki, oświaty, nauki i techniki oraz o stworzenie im odpowiednich warunków pracy,
13) inne formy działalności społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.