• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina"
    KRS 0000052104

Misja
1. Organizacja, rozwój i promocja turystyki wiejskiej w tym agroturystyki;
2. podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, ochrona dziedzictwa kulturowego;
4. tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich;
5. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, ekologii i produkcji zdrowej żywności;
6. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
8. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania systemu informacji turystyki wiejskiej w kraju i za granicą;
9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształcenie osób dorosłych;
11. promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie usług prozdrowotnych, rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
12. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. współdziałanie ze społecznością lokalną i organami samorządu lokalnego na rzecz tworzenia miejsc kulturotwórczych (kluby, świetlice wiejskie, izby muzealne itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.