• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach
    KRS 0000052354

Celem Stowarzyszenia (§ 6 statutu) jest działanie na rzecz polepszenia bytu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, zapobieganie alienacji społecznej osób niepełnosprawnych i realizowanie zasady równości szans tych osób w społeczeństwie.

Działania i programy: wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach poprzez: organizowanie imprez charytatywnych, organizowanie wystaw i aukcji rękodzieł podopiecznych Ośrodka, pozyskiwanie sponsorów.
Gromadzenie zbiorów dokumentujących twórczość osób niepełnosprawnych dla celów popularyzatorskich i naukowych.
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza dorosłych i tych, które tracą oparcie w rodzinie, poprzez: publikacje, plakaty, broszury, ulotki, internet itp.
Działania zmierzające do utworzenia placówek czasowego pobytu i mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Inicjowanie i prowadzenie pomocy dla rodzin: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług domowych, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pozyskiwanie wolontariuszy.
Współpraca z organami władzy samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, placówkami i osobami fizycznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.