• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
    KRS 0000055617

Misja
Celem Towarzystwa jest:
1) integracja środowiska ziemiańskiego,
2) organizowanie pomocy dla członków rzeczywistych Towarzystwa i ich rodzin, zwłaszcza dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
3) popieranie wychowania młodzieży ziemiańskiej w duchu poszanowania tradycji narodowych i patriotycznych,
4) podejmowanie wszelkich działań celowych ze względu na interesy moralne i materialne środowiska ziemiańskiego,
5) prowadzenie działań zmierzających do zachowania i propagowania dziedzictwa kulturalnego Polski ze szczególnym uwzględnieniem dorobku środowiska ziemiańskiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości,
6) działanie przez swoich kompetentnych członków na rzecz ulepszania i unowocześniania polskiej gospodarki rolnej i leśnej.

Prowadzone działania
Współpraca z Sejmem i organami państwowymi z zakresie przygotowywania ustawy o zwrocie bezprawnie zagarniętego przez władze komunistyczne mienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.