• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
    KRS 0000055755

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) współdziałanie z czeskimi i niemieckimi podmiotami komunalnymi w ramach Euroregionu Nysa,
b) harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju gmin poprzez koordynację prac właściwych jednostek i służb wszystkich trzech krajów,
c) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi bezpośrednich kontaktów osobistych pomiędzy mieszkańcami trzech sąsiadujących krajów,
d) dążenie do usuwania przeszkód wynikających z faktu istnienia granic państwowych,
e) wspieranie wzajemnego poznania oraz ścisłego współdziałania Polaków,
Niemców i Czechów,
f) wspieranie inicjatyw oświatowych, kulturalnych,
g) podejmowanie działań dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
h) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska,
i) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
j) współpracę z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego,
k) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.