• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
    KRS 0000056409

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

W 2009r. obchodziło 90-lecie swojej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

Nasz podstawowy cel...

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:
- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
- ochrona dzieci przed patologią,
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
- zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
- wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.

Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
- realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
- promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
- udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
- organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.

Od 50 lat TPD pracuje na rzecz podopiecznych w Olsztynie i w województwie warmińsko mazurskim, prowadząc różne formy pomocy na przestrzeni tych lat.

Obecnie w województwie prowadzimy:
- Młodzieżowy Klub Integracji Spolecznej
- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- Świetlice Środowiskowe,
- Koła pomocy dzieciom przy szkołach,
- Koła Specjalistyczne dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci i młodzieży,
- telefon zaufania,
- punkty informacji,
- biuro Rzecznika Praw Dziecka TPD,
- Ośrodek Rehabilitacyjny,
- Niepubliczną Podstawową Szkołę Specjalną,
- Punkty Przedszkolne.
Powyższa działalność finansowana jest z różnych środków: publicznych (dotacje), niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie, wpływy z 1% podatku).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.