• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
    KRS 0000057134

Naszym celem jest: promowanie i rozwijanie wolontariatu wśród społeczności lokalnych, zwiększanie aktywności obywatelskiej, tworzenie rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy, zwiększanie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym (a w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek, dzieci i młodzieży) w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w obszarach: edukacja, sport, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna; w szczególności poprzez:
1. Promocję i organizację wolontariatu
2. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej - gromadzenie i dystrybucję informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy, w szczególności tworzenie i obsługa baz danych o wolontariuszach i podmiotach zainteresowanych współpracą oraz ułatwianie im nawiązywania współpracy w tym zakresie
3. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie organizowania wolontariatu i inicjatyw społecznych.
4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji służących realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
6. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia
8. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
9. Udzielanie wsparcia, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
10. Animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w zakresie realizacji programów społecznych i współpracy z wolontariuszami.
11. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, prelekcji, seminariów i warsztatów przygotowujących wolontariuszy, organizacje i instytucje publiczne do podejmowania wzajemnej współpracy.
12. Organizowanie konkursów, imprez kulturalnych, okolicznościowych, festiwali, wystaw i wernisaży, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych
13. Działalność wspomagającą merytorycznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.