• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic
    KRS 0000060245

1. Inicjowanie, opiniowanie, wnioskowanie i bezpośredni udział w programach i projektach zmierzających do rozwoju Wetliny i jej okolic.
2. Popularyzowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Bieszczadów, w tym tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, języka i kultury regionalnej, z poszanowaniem bogactwa wielokulturowości.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej dla zapewnienia właściwych warunków wypoczynku turystom odwiedzającym Bieszczady.
4. Mobilizowanie i włączanie do współpracy mieszkańców Wetliny i sąsiadujących z nią miejscowości wokół idei podejmowanych przez Stowarzyszenie.
5. Inkubowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych służących idei zrównoważonego rozwoju wykorzystujących walory przyrodniczo kulturowe oraz lokalne zaplecze gospodarcze i potencjał ludzki i wszelkie zasoby Bieszczadów.
6. Promocja i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości służącej Bieszczadom i ich mieszkańcom.
7. Wspieranie działań oraz inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego Bieszczadów oraz promocję zachowań pro-ekologicznych.
8. Propagowanie zdrowego trybu życia, rekreacji, turystyki i kultury spędzania/ zagospodarowania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.