• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski w Kielcach
    KRS 0000061237

Misja
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Okręg Świętokrzyski PZN skupia osoby posiadające orzeczoną niepełnosprawność z tytułu wzroku w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i stawia sobie za cel udzielanie osobom z dysfunkcją wzroku skutecznej pomocy poprzez podejmowanie następujących działań:
- uczy przystosowania do nowej sytuacji, życia bez wzroku lub jego znacznego niedowidzenia,
- samodzielnego poruszania się za pomocą białej laski,
- uczy pisania i czytania systemem Brajla,
- przygotowania do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego metodą bezwzrokową,
- pomaga w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego,
- organizuje zajęcia kulturalne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne dla osób niewidomych i słabo widzących,
- pomaga osobom z dysfunkcją wzroku w zatrudnieniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.