• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego
    KRS 0000061865

Zakres działalności:
1. Promocja zdrowia psychicznego.
2. Współpraca pomiędzy osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego, grupami samopomocy, profesjonalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego i władzami lokalnymi.
3. Przedstawianie opinii dotyczących regulacji prawnych, a także ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością.
4. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych.
5. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.
6. Powoływanie nowych, alternatywnych wobec tradycyjnie prowadzonych przez instytucje medyczne, form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wykorzystujących wartość i możliwości samopomocy - prowadzenie Warszawskiego Domu pod Fontanną - ośrodka wsparcia, rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie.

Prowadzone działania
Warszawski Dom pod Fontanną - ośrodek wsparcia, rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie.
Odbiorcy: osoby chore psychicznie

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.