• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej
    KRS 0000062321

Misja:
Celem działalności Fundacji Muzycznej jest wytworzenie odpowiedniego klimatu społecznego wokół szkoły, poprawa warunków materialnych jej funkcjonowania, wspieranie wszelkiej działalności zmierzającej do organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, działalności koncertowej i krzewienia kultury muzycznej w otoczeniu.

Prowadzone działania:
-Gromadzenie środków pieniężnych i majątkowych na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej.
-Aktywizowanie rodziców, młodzieży, nauczycieli oraz środowisk współpracujących ze szkołą wokół celów Fundacji Muzycznej.
-Propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych.
-Organizowanie spotkań, wykładów, seminariów w celu rozwijania zainteresowań i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
-Udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
-Organizowanie dofinansowania wypoczynku w czasie ferii zwłaszcza dla uczniów i rodzin o najniższych dochodach.
-Dofinansowanie zakupów pomocy naukowych, wyposażenia i sprzętu oraz inwestycji i remontów prowadzonych przez szkołę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.