• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Non Licet" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
    KRS 0000067724

Misja
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie Informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin.

Prowadzone działania
Opracowanie projektu dotyczącego powołania i prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który ma na celu pomoc rodzinom dotkniętym problemem oraz ma chronić i opiekować się ofiarami przemocy, a także podjąć pracę psychoedukacyjną ze sprawcą. W Ośrodku pracują specjaliści z zakresu prawa i psychologii oraz powołane zostaną grupy terapeutyczne. Podjęcie prac nad utworzeniem schroniska dla ofiar przemocy. Współpraca ze Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.