• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej
    KRS 0000067804

Misja
1. Wykorzystanie wód termalnych z odwiertu IGI w Czeszewie dla ożywienia gospodarczego wsi i gminy, poprzez budowę urządzeń rekreacyjnych i uzdrowiskowych dla osób niepełnosprawnych.
2. Zachowanie środowiska naturalnego Czeszewa, a szczególnie terenów objętych ochroną w stanie jak najbliższym pierwotnej natury. Jednocześnie działania na rzecz spopularyzowania wyjątkowych walorów przyrodniczych Czeszewa.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i integracji społecznej

Prowadzone działania
Od 1 grudnia działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych z gminy Miłosław. Organem założycielskim WTZ było Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej.
Towarzystwo złożyło w 2003 roku, na konkurs ogłoszony przez Regionalne Centrum Polityki społecznej w Poznaniu, projekt objęcia rehabilitacją 103 osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Miłosław. W 2006 roku Towarzystwo powołało do życia Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie. Obecnie prowadzi nieodpłatną działalność rehabilitacyjną i terapeutyczną dla 72 osób niepełnosprawnych z trzech powiatów: średzkiego, wrzesińskiego i jarocińskiego. Towarzystwo działa non profit. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Działa dzięki składanym projektom, sponsorom, 1%.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.