• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Transplantacji Serca
    KRS 0000069411

Misja
1. organizowanie różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez transplantację serca;
2. bezpłatne udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca;
3. inspirowanie władz i organów administracji państwowej do nowelizacji norm prawnych regulujących zagadnienia transplantacji
serca;
4. wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych;
5. bezpłatne wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i
turystycznej;
6. wspomaganie finansowania badań naukowych dotyczących przeszczepu serca;
7. propagowanie zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania
1. działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną;
2. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych;
3. współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi;
4. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
5. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
6. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ośrodkom kardiochirurgicznym, oddziałom szpitalnym i przychodniom
prowadzącym pacjentów przed i po transplantacji serca;
7. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.