• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Karpacka - Polska
    KRS 0000071731

Misją Fundacji Karpackiej jest stawienie czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom w regionie Karpat, poprzez pobudzenie trwałego rozwoju demokracji, zasobów ludzkich i gospodarczych w wymiarze lokalnym, regionalnym i ponadgranicznym. Realizując tę misję Fundacja promuje dobrosąsiedztwo, stabilizację społeczną i postęp techniczny. Udziela pomocy finansowej i technicznej projektom organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców małych miast i wsi Euroregionu Karpackiego.

Fundacja Karpacka zajmuje się wieloma aspektami życia społeczności zamieszkujących region w celu zarówno identyfikacji potrzeb, jak i rozszerzenia i poprawienia jakości swoich usług świadczonych na rzecz Euroregionu. Niezależnie od pomocy finansowej Fundacja Karpacka organizuje szkolenia i ekspertyzy ekonomiczne dla wybranych grup, w celu podniesienia ich efektywności w regionie. Fundacja Karpacka przyznaje dotacje tym pozarządowym niedochodowym organizacjom i samorządom lokalnym, które mają swoje siedziby na terytorium Euroregionu Karpackiego. Instytucje działające na rzecz Euroregionu Karpackiego, ale nie posiadające siedzib na jego terenie, mogą działać jako partnerzy w projektach finansowanych przez Fundację Karpacką, lecz nie mogą być bezpośrednimi odbiorcami dotacji.
Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę www.carpathianfoundation.org lub skontaktować się z biurem Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.