• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku
    KRS 0000073246

Misja
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym - wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie, a także przekształcać własny ból w gotowość pomocy innym.
Cel: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie nowoczesnych form terapii, rehabilitacji i edukacji.
Tworzenie placówek PSOUU: Dzienne Centrum Aktywności; Warsztaty Terapii Zajęciowej, Hostel, Punkt Wczesnej Interwencji.
Wpółpraca z samorządami w sprawie tworzenia lokalnych systemów usług - terytorialny rozwój prowadzonych form pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.