• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie
    KRS 0000074517

Misja:
Reprezentowanie i obrona społecznych i prawnych interesów osób chorych psychicznie.
Działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków uczestnictwa tych osób w życiu społecznym.

Aktualnie prowadzone działania:
- Gromadzenie funduszy na działalność statutową i rzeczową dla osób w trudnej sytuacji materialnej
- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, poradnictwa i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych
- Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych
- Wspieranie i propagowanie twórczości w dziedzinie sztuk plastycznych i działalności teatralnej.

Odbiorcami prowadzonych przez nas działań są osoby z zaburzeniami psychicznymi, którym oferujemy warunki aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i pomoc socjalną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.