• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
    KRS 0000077353

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zrzesza regionalne porozumienia związków organizacji pozarządowych. Jej głównym celem jest stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami socjalnymi na terenie całego kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem. WRZOS działa na rzecz zrzeszonych organizacji oraz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Istotnym zadaniem WRZOS jest również stworzenie lobby w celu współkształtowania ustawodawstwa i polityki społecznej. Pragniemy rozwinąć współpracę z partnerami zagranicznymi, wpływać na rozwój aktywności obywatelskiej w kraju i dbać poprzez służbę organizacjom i instytucjom socjalnym o interesy osób i grup społecznie marginalizowanych. Obecnie WRZOS to 15 związków regionalnych i 4 centrale ogólnopolskie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.