• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozumieją Nas
    KRS 0000079637

Misja
Zapewnienie ciągłości edukacji dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i/lub z ciężkimi uszkodzeniami sprzężonymi z terenu całej Warszawy i okolic w systemie szkolnym. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy dzieci poprzez rozwijanie i wdrażanie różnych metod nauczania. Wszechstronny rozwój intelektualny i psychofizyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przygotowanie i wdrażanie do integracji społecznej. Stworzenie bazy lokalowej na terenie Warszawy dla potrzeb edukacji i rehabilitacji.

Prowadzone działania
Działania mające na celu stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej dla potrzeb edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową i złożoną z terenu całej Warszawy i okolic. Działalność rekreacyjna z uwzględnieniem indywidualnych programów usprawniania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i złożoną (ostatnio dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 327 oraz Gimnazjum Nr 161). Dostarczanie usług specjalistycznych podopiecznym. Organizacja międzynarodowej wymiany młodzieży niepełnosprawnej. Rozwój wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych. Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży niepełnosprawnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.