• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDZ "Ostoja"
    KRS 0000081524

Stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.
Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są placówki we Wrocławiu oraz w Środzie Śl.
Stowarzyszenie prowadzi:
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a realizujący w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym (dla 70 dzieci), wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dzieci do 10 roku życia oraz pomoc psychopedagogiczną dla ich rodzin (dla około 150 dzieci).

Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10 prowadzące działania rehabilitacyjne i terapeutyczne aktywizujące młodzież niepełnosprawną - uczestniczy w nich około 90 osób

Środowiskowy Dom Samopomocy - dla 30 osób

Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 4, w którym z rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej i logopedycznej korzysta stale ponad 50 dzieci

Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z programem przygotowującym do udziału we wspomaganym zatrudnianiu
- we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 (dla grupy 90 osób)
- w Środzie Śl. (dla grupy 25 osób).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.