• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
    KRS 0000084948

Misja
Pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek, a przez to do rozwoju porozumienia europejskiego oraz kontynuowania w ten sposób dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości Fundacja powinna:
1. utworzyć i zapewnić utrzymanie:
a) Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
b) Miejsca Pamięci,
c) Ekologicznego gospodarstwa rolnego
d) ”Wspólnoty” osób nawiązujących do celów Fundacji,
e) Akademii Europejskiej.
2. udzielać pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia kulturalnego, gospodarczego oraz ochronie środowiska, przede wszystkim w okolicach wsi Krzyżowa.
3. popierać i uczestniczyć w działaniach osób fizycznych i prawnych, których cele są podobne do celów Fundacji.
4. W ramach działalności, o której mowa w § 8., w punktach 1. - 3., Fundacja realizować będzie między innymi następujące zadania:
a) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między narodami
b) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
j) wspierania i organizacji wolontariatu
k) działania na rzecz technicznego, informacyjnego lub szkoleniowego wspierania organizacji pozarządowych.
(2) Zapis § 8. ustęp (1) punkt 1., litery „a” i „b” nie może być zmieniony ani uchylony.
(3) Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie uzna za potrzebne dla osiągnięcia celu Fundacji.
(4) Fundacja dąży wyłącznie i bezpośrednio do realizacji celów pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności artykułu 3, 4, 20, 21 tej ustawy.

Organizowanie spotkań tzw. Workcamp w Krzyżowej k/Świdnicy, a także warsztatów muzycznych, graficznych, seminariów historycznych, szkoleń, kursów. Odbudowywanie i adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Krzyżowej dla uzyskania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.