• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
    KRS 0000087073

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Misja organizacji zawiera się w słowach biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" .
Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Prowadzi schroniska, hostele, hospicja dla osób bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, świetlice socjoterapeutyczne,domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci, kluby dziecięce i przyzakładowe centrum zabawy a także ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Siedziba główna ChSD, poszczególne placówki i oddziały, ściśle współpracują w zakresie realizacji zadań publicznych z samorządem lokalnym, terytorialnym, regionalnym oraz sektorem biznesu. Realizujemy programy rządowe na rzecz wychodzenie osób z bezdomności, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.