• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu
    KRS 0000089251

Misja:
Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.
Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi.
Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.
Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.
Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i okresie późniejszym.
Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.
Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.
Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.
Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

Prowadzone działania:
Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia, realizowanym od 1997r. jest organizacja bezpłatnych profilaktycznych badań mammograficznych. Badania finansowane są z funduszy pozyskanych przez Stowarzyszenie.
Spotkania z kobietami z różnych środowisk na temat profilaktyki raka piersi oraz nauka samokontroli piersi.
Rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych o profilaktyce raka piersi: broszury, ulotki.
Propagowanie celów EUROPA DONNA poprzez organizowanie Marszów Różowej Wstążki i festynów.
Współpraca z organizacjami społecznymi o podobnych celach działania.
Współpraca z mediami w celu szerzenia informacji na temat raka piersi.
Wszystkie członkinie pracują społecznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.