• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu
    KRS 0000094392

Misja
Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom z terenu Gminy Kamień, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza, bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, świadczenie pomocy poprzez podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym korzystania z rehabilitacji zmierzającej do osiągnięcia najwyższego poziomu funkcjonowania, korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwo w terapii zajęciowej i działalności rekreacyjnej, korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, w znaczeniu usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

Prowadzone działania
centrum dziennej aktywności z niepełnosprawnymi na co dzień – pobyt dzienny; rehabilitację ruchową umożliwiającą poruszanie się; objęcie szczególną opieką rehabilitacyjną dzieci najmłodszych; organizowanie wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych dla wszystkich osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy; prowadzenie terapii zajęciowej dla młodzieży, która ukończyła edukację szkolną; organizowanie dla rodziców i opiekunów szkoleń i wykładów prowadzonych przez specjalistów; zapewnienie bazy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.