• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"
    KRS 0000096357

Głównym wyzwaniem Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton" jest działanie na rzecz ograniczenia zjawisk niekorzystnych, zachodzących w społeczeństwie, takich jak:- narkomania, alkoholizm, bezdomność oraz przemoc w rodzinach. Działamy uznając metody i formy "zasady pomocniczości", na rzecz środowisk lokalnych - gdzie zachodzi konieczność bezpośredniego oddziaływania celem wyraźnej poprawy zastanego stanu rzeczy. Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom i młodzieży, jak i rodzicom.

Celami fundacji są:
-gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc, bezdomność) - ubieganie się o dofinansowanie programów i ofert w tym zakresie u donatorów,
-upowszechnienie wiedzy teoretycznej, osiągnięć praktycznych na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii społecznej - akcje profilaktyczne, happeningi, odczyty, sympozja, konferencje,
-działania na rzecz zwiększania poziomu świadomości i wiedzy o substancjach zmieniających świadomość i ich negatywnych skutkach działania w szczególności w środowiskach młodzieży szkolnej, rodzin i rodziców - szeroko rozumiana profilaktyka I-stopnia,
-działalność edukacyjna w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi - praca u podstaw - kluby, świetlice terapeutyczne,
-działalność poradniano - lecznicza na rzecz osób borykających się z problematyką adolescencji, zaburzeń emocjonalnych, dysfunkcji wychowawczych, używania i nadużywania środków zmieniających świadomość - poradnie, placówka terapeutyczna,
-działalność resocjalizacyjno - socjalna na rzecz bezdomnych (zmotywowanych do zmiany postaw społecznych) w tym seropozytywnych - Hostel, mieszkania readaptacyjne, działalność szkoleniowa - na rzecz środowisk zawodowych zajmujących się zwalczaniem i przeciwdziałaniem zjawisk patologicznych oraz edukacją szkolną - nauczyciele, pedagodzy, policja, wojsko, służby więzienne, służby socjalne, samorządy etc. - ośrodek Szkoleniowy [ NPDN nr 80/NPDN/2011 ] przy Fundacji posiada aktualny rejestr i uprawnienia do wydawania Zaświadczeń i Świadectw w tym zakresie.

Prowadzone zadania i działania merytoryczno - organizacyjne w oparciu o Statut polegają na:
Prowadzeniu alternatywnych Grup Młodzieży "Foto - Film" / "Decoupage", zajęciach wyrównawczych z przedmiotów stresogennych; matematyka/fizyka/chemia dla młodzieży ze środowisk tzw. "wykluczonych społeczne", zajęciach z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od środków zmieniających świadomość - poprzez poradę / konsultację i terapię indywidualną oraz grupową, zajęciach ukierunkowanych na młodzież z grup ryzyka oraz tą tych, którzy popadli w konflikt z prawem - w ramach grup i zgrupowań socjoterapeutycznych. Organizowanie obozów integracyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych dla młodzieży. Realizowanie Programu Rówieśniczej Edukacji Zdrowotnej Młodzieży w Zapobieganiu Narkomanii i AIDS LIDER , Młodzieżowy Ośrodek Wczesnej Terapii, w ramach którego działają poradnie: profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień, problemów rodziny, konwencji praw dziecka, spraw młodzieżowych, wychowania seksualnego, studium profilaktyki narkomanii i AIDS. Wsparcia i wzmocnienia dla osób pozbawionych okresowo lokum [w ramach Domu Hostelowo - Terapeutycznego]. Wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, interwencji kryzysowych - na rzecz rodziców /rodzin borykających się z problemami osobistymi. Szeroko rozumiana profilaktyka środowiskowa na rzecz mieszkańców; wsi, gminy, dzielnicy. Profesjonalne szkolenia - dające uprawnienia w zakresie kompetencji sprawczych w ramach programu "Wzmacniania Rodziny 10 - 14" ukierunkowanego na rodziny chcące poprawić relacje z dzieckiem [uprawnienia dla dla nauczycieli / pedagogów / psychologów / terapeutów].

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.