• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dom Dzieci Benjamin"
    KRS 0000097202

Misja
Pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, religijnych, pomoc w podnoszeniu sprawności psychofizycznej wychowanków, ogólna aktywizacja i rehabilitacja społeczna, umacnianie i rozwijanie kontaktów z rodziną, grupą rówieśniczą i lokalnym środowiskiem.

Prowadzone działania
Najważniejszym działaniem jest prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie, jak też z obniżoną sprawnością intelektualną w formie pobytu dziennego i całodobowego.
Podopieczni: osoby niepełnosprawne fizycznie i z obniżoną sprawnością intelektualną w wieku 4-25 lat, w uzasadnionych przypadkach dzieci poniżej 4 roku życia i osoby dorosłe powyżej 25 lat.
Prowadzone na ich rzecz działania: pomoc psychologiczna logopedyczna, duszpasterska, rehabilitacja zajęcia, grupowe, wyżywienie, transport, usługi opiekuńcze, nauczanie indywidualne na terenie Ośrodka.
Codziennie od pon. do pt. w Fundacji Dom Dzieci Benjamin, w godzinach od 6.00 do 18.00, pobyt dzienny 10 miejsc - pobyt całodobowy, codziennie od pon. do pt. odpłatność za usługi ustalona jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do sytuacji materialnej rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.