• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom
    KRS 0000100243

Celem Fundacji jest:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
-Świadczenie pomocy dzieciom chorym
-Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
-Działalność charytatywna
-Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
-Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
-Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
-Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
-Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
-Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
-Promocja i organizacja wolontariatu
-Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Prowadzone działania
Organizacja codziennej rehabilitacji i edukacji dzieci niepełnosprawnych.
Realizacja Rządowego Pilotażowego Programu "wczesna, kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie".
Edukacja Regionalna dzieci.
Renowacja zabytkowego budynku - siedziby Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu (wymiana zniszczonego dachu, odnowa elewacji, montaż windy dla niepełnosprawnych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.