• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Chemiczne
    KRS 0000102287

Misja:
Organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, odczytów, konkursów naukowych.
Dostarczanie materiałów na wystawy chemiczne.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej.
Prace nad nową nomenklaturą związków chemicznych połączone z wydawaniem odpowiednich publikacji.
Wydawanie czasopisma "Orbital" oraz "Wiadomości Chemiczne".
Organizowanie zjazdów i konferencji naukowych z dziedziny chemii.
Prowadzenie biblioteki.
Sprawowanie opieki nad olimpiadami chemicznymi.
Udział w pracach nad reformą nauczania chemii w szkołach wszystkich typów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.